VITA VMK Master®

VITA VMK Master®

Mô tả sản phẩm

VITA VMK Master là sứ đắp mặt Feldspar cho sườn kim loại trong dãy
CTE cổ điển được làm với hàm lượng vàng cao, hàm lượng vàng
được giảm bớt và các hợp kim có chất căn bản là Palladium.
Sứ đặc biệt thích hợp cho đắp mặt các sườn kim loại không quý nhờ
vào nhiệt độ nung của nó và nhưong tính chất hóa lý.

Đặc điểm / Lợi ích

  • Vật liệu cứng chắc bảo đảm độ tin cậy và tính thẩm mỹ cao.
  • Đặc tính xử lý nổi trội như việc đắp khuôn được nâng cao.
  • Sử dụng đơn giản và độ co tối thiểu.
  • Cách thức đắp lớp ngà-cạnh cắn quen thuộc và cổ điển.
  • Bộ đầy đủ các vật liệu phụ gia tạo hiệu ứng đáp ứng mọi yêu cầu.
  • Phục hình thẩm mỹ cao nhờ màu sáng bóng.
  • Có sẵn các màu của VITA SYSTEM 3D MASTER và VITA Classical A1-D4.

VITA VMK Master® products

VITA VMK MASTER® VITA classical A1-D4®

VITA VMK MASTER OPAQUE PASTE, 5 g
Description Prod. no. 5 g
A1 B483015
A2 B483025
A3 B483035
A3.5 B483045
A4 B483055
B1 B483065
B2 B483075
B3 B483085
B4 B483095
C1 B483105
C2 B483115
C3 B483125
C4 B483135
D2 B483145
D3 B483155
D4 B483165
VITA VMK MASTER OPAQUE, 12 g / 50 g / 250 g
Description Prod. no. 12 g Prod. no. 50 g Prod. no. 250 g
A1 B4840112 B4840150 B48401250
A2 B4840212 B4840250 B48402250
A3 B4840312 B4840350 B48403250
A3.5 B4840412 B4840450 -
A4 B4840512 B4840550 -
B1 B4840612 B4840650 -
B2 B4840712 B4840750 -
B3 B4840812 B4840850 -
B4 B4840912 B4840950 -
C1 B4841012 B4841050 -
C2 B4841112 B4841150 -
C3 B4841212 B4841250 -
C4 B4841312 B4841350 -
D2 B4841412 B4841450 -
D3 B4841512 B4841550 -
D4 B4841612 B4841650 -
VITA VMK MASTER OPAQUE DENTINE, 12 g / 50 g
Description Prod. no. 12 g Prod. no. 50 g
A1 B4843112 B4843150
A2 B4843212 B4843250
A3 B4843312 B4843350
A3.5 B4843412 B4843450
A4 B4843512 B4843550
B1 B4843612 B4843650
B2 B4843712 B4843750
B3 B4843812 B4843850
B4 B4843912 B4843950
C1 B4844012 B4844050
C2 B4844112 B4844150
C3 B4844212 B4844250
C4 B4844312 B4844350
D2 B4844412 B4844450
D3 B4844512 B4844550
D4 B4844612 B4844650
VITA VMK MASTER DENTINE, 12 g / 50 g / 250 g
Description Powder no. Prod. no. 12 g Prod. no. 50 g Prod. no. 250 g
A1 EN1 B4845112 B4845150 B48451250
A2 EN1 B4845212 B4845250 B48452250
A3 EN1 B4845312 B4845350 B48453250
A3.5 EN2 B4845412 B4845450 B48454250
A4 EN2 B4845512 B4845550 -
B1 EN2 B4845612 B4845650 B48456250
B2 EN2 B4845712 B4845750 B48457250
B3 EN2 B4845812 B4845850 -
B4 EN2 B4845912 B4845950 -
C1 EN2 B4846012 B4846050 B48460250
C2 EN2 B4846112 B4846150 B48461250
C3 EN1 B4846212 B4846250 B48462250
C4 EN1 B4846312 B4846350 -
D2 EN2 B4846412 B4846450 B48464250
D3 EN2 B4846512 B4846550 -
D4 EN2 B4846612 B4846650 -

VITA VMK MASTER® VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA VMK MASTER DENTINE, 12 g / 50 g / 250 g
Description Powder no. Prod. no. 12 g Prod. no. 50 g Prod. no. 250 g
0M1 EN1 B4803112 B4803150 -
0M2 EN1 B4803212 B4803250 -
0M3 EN1 B4803312 B4803350 -
1M1 EN1 B4803412 B4803450 B48034250
1M2 EN1 B4803512 B4803550 B48035250
2L1.5 EN1 B4803612 B4803650 B48036250
2L2.5 EN1 B4803712 B4803750 -
2M1 EN1 B4803812 B4803850 B48038250
2M2 EN1 B4803912 B4803950 B48039250
2M3 EN1 B4804012 B4804050 -
2R1.5 EN1 B4804112 B4804150 -
2R2.5 EN1 B4804212 B4804250 B48042250
3L1.5 EN1 B4804312 B4804350 -
3L2.5 EN1 B4804412 B4804450 -
3M1 EN1 B4804512 B4804550 -
3M2 EN1 B4804612 B4804650 B48046250
3M3 EN1 B4804712 B4804750 -
3R1.5 EN1 B4804812 B4804850 -
3R2.5 EN3 B4804912 B4804950 -
4L1.5 EN1 B4805012 B4805050 -
4L2.5 EN1 B4805112 B4805150 -
4M1 EN1 B4805212 B4805250 -
4M2 EN3 B4805312 B4805350 -
4M3 EN3 B4805412 B4805450 -
4R1.5 EN1 B4805512 B4805550 -
4R2.5 EN3 B4805612 B4805650 -
5M1 EN1 B4805712 B4805750 -
5M2 EN3 B4805812 B4805850 -
5M3 EN3 B4805912 B4805950 -
VITA VMK MASTER OPAQUE DENTINE, 12 g / 50 g
Description Prod. no. 12 g Prod. no. 50 g
0M1 B4806112 B4806150
0M2 B4806212 B4806250
0M3 B4806312 B4806350
1M1 B4806412 B4806450
1M2 B4806512 B4806550
2L1.5 B4806612 B4806650
2L2.5 B4806712 B4806750
2M1 B4806812 B4806850
2M2 B4806912 B4806950
2M3 B4807012 B4807050
2R1.5 B4807112 B4807150
2R2.5 B4807212 B4807250
3L1.5 B4807312 B4807350
3L2.5 B4807412 B4807450
3M1 B4807512 B4807550
3M2 B4807612 B4807650
3M3 B4807712 B4807750
3R1.5 B4807812 B4807850
3R2.5 B4807912 B4807950
4L1.5 B4808012 B4808050
4L2.5 B4808112 B4808150
4M1 B4808212 B4808250
4M2 B4808312 B4808350
4M3 B4808412 B4808450
4R1.5 B4808512 B4808550
4R2.5 B4808612 B4808650
5M1 B4808712 B4808750
5M2 B4808812 B4808850
5M3 B4808912 B4808950
VITA VMK MASTER OPAQUE, 12 g / 50 g / 250 g
Description Prod. no. 12 g Prod. no. 50 g Prod. no. 250 g
OP0 B4825012 B4825050 -
OP1 B4825112 B4825150 B48251250
OP2 B4825212 B4825250 B48252250
OP3 B4825312 B4825350 B48253250
OP4 B4825412 B4825450 -
OP5 B4825512 B4825550 -
VITA VMK MASTER OPAQUE PASTE, 5 g
Description Prod. no. 5 g
OP0 B483505
OP1 B483515
OP2 B483525
OP3 B483535
OP4 B483545
OP5 B483555

VITA VMK MASTER® additional powder
compatible with VITA SYSTEM 3D-MASTER and VITA classical A1-D4 shades

VITA VMK MASTER TRANSLUCENT, 12 g / 50 g / 250 g
Description Prod. no. 12 g Prod. no. 50 g Prod. no. 250 g
T1 B4809112 - -
T2 B4809212 - -
T3 B4809312 - -
T4 B4809412 B4809450 B48094250
T5 B4809512 - -
T6 B4809612 - -
T7 B4809712 - -
T8 B4809812 - -
VITA VMK MASTER DENTINE MODIFIER, 12 g
Description Prod. no. 12 g
DM1 B4812112
DM2 B4812212
DM3 B4812312
DM4 B4812412
DM5 B4812512
DM6 B4812612
DM7 B4812712
DM8 B4812812
VITA VMK MASTER LUMINARY, 12 g
Description Prod. no. 12 g
LM1 B4814112
LM2 B4814212
LM3 B4814312
LM4 B4814412
LM5 B4814512
LM6 B4814612
VITA VMK MASTER PEARL TRANSLUCENT, 12 g
Description Prod. no. 12 g
PLT1 B4815112
VITA VMK MASTER OPAL TRANSLUCENT, 12 g
Description Prod. no. 12 g
OT1 B4817112
VITA VMK MASTER WINDOW, 12 g / 50 g / 250 g
Description Prod. no. 12 g Prod. no. 50 g Prod. no. 250 g
WIN B4818112 B4818150 B48181250
VITA VMK MASTER ENAMEL, 12 g / 50 g / 250 g
Description Prod. no. 12 g Prod. no. 50 g Prod. no. 250 g
EN1 B4819112 B4819150 B48191250
EN2 B4819212 B4819250 B48192250
EN3 B4819312 B4819350 B48193250
VITA VMK MASTER CERVICAL, 12 g
Description Prod. no. 12 g
CE1 B4820112
CE2 B4820212
CE3 B4820312
VITA VMK MASTER CORRECTIVE, 12 g
Description Prod. no. 12 g
COR1 B4822112
COR2 B4822212
VITA VMK MASTER GINGIVA, 12 g
Description Prod. no. 12 g
G1 B4823112
G2 B4823212
G3 B4823312
G4 B4823412
G5 B4823512
VITA VMK MASTER NECK, 12 g
Description Prod. no. 12 g
N1 B4824112
N2 B4824212
N3 B4824312
N4 B4824412
N5 B4824512
VITA VMK MASTER WASH OPAQUE, 12 g / 50 g
Description Prod. no. 12 g Prod. no. 50 g
WO B4825912 B4825950
VITA VMK MASTER MARGIN, 12 g
Description Prod. no. 12 g
MN B4826012
M1 B4826112
M2 B4826212
M3 B4826312
M4 B4826412
M5 B4826512
VITA VMK MASTER GINGIVA OPAQUE, 12 g
Description Prod. no. 12 g
GOL B4827112
GOD B4827312
VITA VMK MASTER WASH OPAQUE PASTE, 7 g
Description Prod. no. 7 g
WO B483597
VITA VMK MASTER GINGIVA OPAQUE PASTE, 5 g
Description Prod. no. 5 g
GOL B483715
GOD B483735

VITA VMK Master® kits

VITA VMK MASTER® VITA classical A1-D4®

VITA VMK MASTER® ONE COLOR KIT A2
One-shade kit for initial tests
BVMKOCSA2V1
Quantity Content Material
1 12 g VITA VMK MASTER OPAQUE A2
1 12 g VITA VMK MASTER OPAQUE DENTINE A2
1 12 g VITA VMK MASTER DENTINE A2
1 12 g VITA VMK MASTER ENAMEL EN1
1 12 g VITA VMK MASTER TRANSLUCENT T4
1 5 g VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1 50 ml VITA MODELLING FLUID RS
1 50 ml VITA OPAQUE FLUID
1 20 ml VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1 VITA shade indicator stick A2
VITA VMK MASTER® ONE COLOR KIT A3
One-shade kit for initial tests
BVMKOCSA3V1
Quantity Content Material
1 12 g VITA VMK MASTER OPAQUE A3
1 12 g VITA VMK MASTER OPAQUE DENTINE A3
1 12 g VITA VMK MASTER DENTINE A3
1 12 g VITA VMK MASTER ENAMEL EN1
1 12 g VITA VMK MASTER TRANSLUCENT T4
1 5 g VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1 50 ml VITA MODELLING FLUID RS
1 50 ml VITA OPAQUE FLUID
1 20 ml VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1 VITA shade indicator stick A3
VITA VMK MASTER® STANDARD SET POWDER VITA classical A1-D4®
Basic set for the reproduction of the VITA classical A1-D4 shades
BVMKSETC
Quantity Content Material
1 12 g VITA VMK MASTER WASH OPAQUE WO
16 12 g VITA VMK MASTER OPAQUE A1 - D4
16 12 g VITA VMK MASTER OPAQUE DENTINE A1 - D4
16 12 g VITA VMK MASTER DENTINE A1 - D4
2 12 g VITA VMK MASTER ENAMEL EN1 - EN2
1 12 g VITA VMK MASTER TRANSLUCENT T4
1 12 g VITA VMK MASTER WINDOW WIN
3 12 g VITA VMK MASTER CERVICAL CE1 - CE3
5 12 g VITA VMK MASTER NECK N1 - N5
2 12 g VITA VMK MASTER CORRECTIVE COR1 - COR2
1 50 ml VITA MODELLING FLUID
1 50 ml VITA MODELLING FLUID RS
1 50 ml VITA OPAQUE FLUID
1 VITA MODISOL
1 Crown stands A+B+C for molars (set of 6)
1 Firing base G (pack of 2 trays and 20 pins)
1 Shade indicator for VITA VMK MASTER classical
1 VITA classical A1-D4 shade guide
1 Shade guide for VITA VMK MASTER STANDARD
VITA VMK MASTER® STANDARD SET PASTE VITA classical A1-D4®
Basic set for the reproduction of the VITA classical A1-D4 shades
BVMKSETPC
Quantity Content Material
1 7 g VITA VMK MASTER WASH OPAQUE PASTE WO
16 5 g VITA VMK MASTER OPAQUE PASTE A1 - D4
16 12 g VITA VMK MASTER OPAQUE DENTINE A1 - D4
16 12 g VITA VMK MASTER DENTINE A1 - D4
2 12 g VITA VMK MASTER ENAMEL EN1 - EN2
1 12 g VITA VMK MASTER TRANSLUCENT T4
1 12 g VITA VMK MASTER WINDOW WIN
3 12 g VITA VMK MASTER CERVICAL CE1 - CE3
5 12 g VITA VMK MASTER NECK N1 - N5
2 12 g VITA VMK MASTER CORRECTIVE COR1 - COR2
1 50 ml VITA MODELLING FLUID
1 50 ml VITA MODELLING FLUID RS
1 15 ml VITA PASTE OPAQUE LIQUID
1 Flat brush, for PASTE OPAQUE
1 Mixing spatula, Acrylic for PASTE OPAQUE
1 VITA MODISOL
1 Crown stands A+B+C for molars (set of 6)
1 Firing base G (pack of 2 trays and 20 pins)
1 Shade indicator for VITA VMK MASTER classical
1 VITA classical A1-D4 shade guide
1 Shade guide for VITA VMK MASTER STANDARD
VITA VMK MASTER® STARTER SET POWDER VITA classical A1-D4®
Two-color set
BVMKSSC
Quantity Content Material
2 12 g VITA VMK MASTER OPAQUE A2 - A3
2 12 g VITA VMK MASTER OPAQUE DENTINE A2 - A3
2 12 g VITA VMK MASTER DENTINE A2 - A3
1 12 g VITA VMK MASTER ENAMEL EN1
1 12 g VITA VMK MASTER TRANSLUCENT T4
1 50 ml VITA MODELLING FLUID RS
1 50 ml VITA OPAQUE FLUID
1 VITA shade indicator stick A2
1 VITA shade indicator stick A3
VITA VMK MASTER® STARTER SET PASTE VITA classical A1-D4®
Two-color set
BVMKSSCP
Quantity Content Material
2 5 g VITA VMK MASTER OPAQUE PASTE A2 - A3
2 12 g VITA VMK MASTER OPAQUE DENTINE A2 - A3
2 12 g VITA VMK MASTER DENTINE A2 - A3
1 12 g VITA VMK MASTER ENAMEL EN1
1 12 g VITA VMK MASTER TRANSLUCENT T4
1 50 ml VITA MODELLING FLUID RS
1 15 ml VITA PASTE OPAQUE LIQUID
1 VITA shade indicator stick A2
1 VITA shade indicator stick A3
1 Mixing spatula, Acrylic for PASTE OPAQUE
1 Flat brush, for PASTE OPAQUE

VITA VMK MASTER® VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA VMK MASTER® 10-COLOR-SET POWDER VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Reduced basic set with the ten most common 3D-MASTER shades
BVMK10S3D
Quantity Content Material
1 12 g VITA VMK MASTER WASH OPAQUE WO
4 12 g VITA VMK MASTER OPAQUE OP1 - OP4
10 12 g VITA VMK MASTER OPAQUE DENTINE 1M2, 2L1.5, 2M1 - 2M2, 2R2.5, 3L1.5, 3M1 - 3M3, 4M2
10 12 g VITA VMK MASTER DENTINE 1M2, 2L1.5, 2M1 - 2M2, 2R2.5, 3L1.5, 3M1 - 3M3, 4M2
2 12 g VITA VMK MASTER ENAMEL EN1, EN3
1 12 g VITA VMK MASTER TRANSLUCENT T4
1 12 g VITA VMK MASTER WINDOW WIN
3 12 g VITA VMK MASTER CERVICAL CE1 - CE3
5 12 g VITA VMK MASTER NECK N1 - N5
2 12 g VITA VMK MASTER CORRECTIVE COR1 - COR2
1 50 ml VITA MODELLING FLUID
1 50 ml VITA MODELLING FLUID RS
1 50 ml VITA OPAQUE FLUID
1 VITA MODISOL
1 Firing base G (pack of 2 trays and 20 pins)
1 Shade indicator for VITA VMK MASTER 3D-MASTER
1 VITA Linearguide 3D-MASTER
1 Shade guide for VITA VMK MASTER STANDARD
VITA VMK MASTER® 10-COLOR-SET PASTE VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Reduced basic set with the ten most common 3D-MASTER shades
BVMK10SP3D
Quantity Content Material
1 7 g VITA VMK MASTER WASH OPAQUE PASTE WO
4 5 g VITA VMK MASTER OPAQUE PASTE OP1 - OP4
10 12 g VITA VMK MASTER OPAQUE DENTINE 1M2, 2L1.5, 2M1 - 2M2, 2R2.5, 3L1.5, 3M1 - 3M3, 4M2
10 12 g VITA VMK MASTER DENTINE 1M2, 2L1.5, 2M1 - 2M2, 2R2.5, 3L1.5, 3M1 - 3M3, 4M2
2 12 g VITA VMK MASTER ENAMEL EN1, EN3
1 12 g VITA VMK MASTER TRANSLUCENT T4
1 12 g VITA VMK MASTER WINDOW WIN
3 12 g VITA VMK MASTER CERVICAL CE1 - CE3
5 12 g VITA VMK MASTER NECK N1 - N5
2 12 g VITA VMK MASTER CORRECTIVE COR1 - COR2
1 50 ml VITA MODELLING FLUID
1 50 ml VITA MODELLING FLUID RS
1 15 ml VITA PASTE OPAQUE LIQUID
1 Flat brush, for PASTE OPAQUE
1 Mixing spatula, Acrylic for PASTE OPAQUE
1 VITA MODISOL
1 Firing base G (pack of 2 trays and 20 pins)
1 Shade indicator for VITA VMK MASTER 3D-MASTER
1 VITA Linearguide 3D-MASTER
1 Shade guide for VITA VMK MASTER STANDARD
VITA VMK MASTER® BLEACHED COLOR SET POWDER VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Very light shades to reproduce bleached teeth
BVMKBCS
Quantity Content Material
1 12 g VITA VMK MASTER OPAQUE OP0
3 12 g VITA VMK MASTER DENTINE 0M1 - 0M3
3 12 g VITA VMK MASTER OPAQUE DENTINE 0M1 - 0M3
1 12 g VITA VMK MASTER ENAMEL EN1
1 12 g VITA VMK MASTER TRANSLUCENT T4
1 50 ml VITA MODELLING FLUID RS
1 50 ml VITA OPAQUE FLUID
1 VITA BLEACHED SHADE GUIDE, Shade Group 0
VITA VMK MASTER® BLEACHED COLOR SET PASTE VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Very light shades to reproduce bleached teeth
BVMKBCSP
Quantity Content Material
1 5 g VITA VMK MASTER OPAQUE PASTE OP0
3 12 g VITA VMK MASTER DENTINE 0M1 - 0M3
3 12 g VITA VMK MASTER OPAQUE DENTINE 0M1 - 0M3
1 12 g VITA VMK MASTER ENAMEL EN1
1 12 g VITA VMK MASTER TRANSLUCENT T4
1 50 ml VITA MODELLING FLUID RS
1 15 ml VITA PASTE OPAQUE LIQUID
1 VITA BLEACHED SHADE GUIDE, Shade Group 0
1 Mixing spatula, Acrylic for PASTE OPAQUE
1 Flat brush, for PASTE OPAQUE
VITA VMK MASTER® ONE COLOR KIT 2M2
One-shade kit for initial tests
BVMKOCS2M2V1
Quantity Content Material
1 12 g VITA VMK MASTER OPAQUE OP2
1 12 g VITA VMK MASTER OPAQUE DENTINE 2M2
1 12 g VITA VMK MASTER DENTINE 2M2
1 12 g VITA VMK MASTER ENAMEL EN1
1 12 g VITA VMK MASTER TRANSLUCENT T4
1 5 g VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1 50 ml VITA MODELLING FLUID RS
1 50 ml VITA OPAQUE FLUID
1 20 ml VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1 VITA shade indicator stick 2M2
VITA VMK MASTER® ONE COLOR KIT 3M2
One-shade kit for initial tests
BVMKOCS3M2V1
Quantity Content Material
1 12 g VITA VMK MASTER OPAQUE OP3
1 12 g VITA VMK MASTER OPAQUE DENTINE 3M2
1 12 g VITA VMK MASTER DENTINE 3M2
1 12 g VITA VMK MASTER ENAMEL EN1
1 12 g VITA VMK MASTER TRANSLUCENT T4
1 5 g VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1 50 ml VITA MODELLING FLUID RS
1 50 ml VITA OPAQUE FLUID
1 20 ml VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1 VITA shade indicator stick 3M2
VITA VMK MASTER® STANDARD SET POWDER VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Basic set for the reproduction of the 3D-MASTER shades
BVMKSET3D
Quantity Content Material
1 12 g VITA VMK MASTER WASH OPAQUE WO
5 12 g VITA VMK MASTER OPAQUE OP1 - OP5
26 12 g VITA VMK MASTER DENTINE 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3
26 12 g VITA VMK MASTER OPAQUE DENTINE 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3
2 12 g VITA VMK MASTER ENAMEL EN1, EN3
1 12 g VITA VMK MASTER TRANSLUCENT T4
1 12 g VITA VMK MASTER WINDOW WIN
3 12 g VITA VMK MASTER CERVICAL CE1 - CE3
5 12 g VITA VMK MASTER NECK N1 - N5
2 12 g VITA VMK MASTER CORRECTIVE COR1 - COR2
1 50 ml VITA MODELLING FLUID
1 50 ml VITA MODELLING FLUID RS
1 50 ml VITA OPAQUE FLUID
1 VITA MODISOL
1 Crown stands A+B+C for molars (set of 6)
1 Firing base G (pack of 2 trays and 20 pins)
1 Shade indicator for VITA VMK MASTER 3D-MASTER
1 VITA Linearguide 3D-MASTER
1 Shade guide for VITA VMK MASTER STANDARD
VITA VMK MASTER® STANDARD SET PASTE VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Basic set for the reproduction of the 3D-MASTER shades
BVMKSETP3D
Quantity Content Material
1 7 g VITA VMK MASTER WASH OPAQUE PASTE WO
5 5 g VITA VMK MASTER OPAQUE PASTE OP1 - OP5
26 12 g VITA VMK MASTER DENTINE 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3
26 12 g VITA VMK MASTER OPAQUE DENTINE 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3
2 12 g VITA VMK MASTER ENAMEL EN1, EN3
1 12 g VITA VMK MASTER TRANSLUCENT T4
1 12 g VITA VMK MASTER WINDOW WIN
3 12 g VITA VMK MASTER CERVICAL CE1 - CE3
5 12 g VITA VMK MASTER NECK N1 - N5
2 12 g VITA VMK MASTER CORRECTIVE COR1 - COR2
1 50 ml VITA MODELLING FLUID
1 50 ml VITA MODELLING FLUID RS
1 15 ml VITA PASTE OPAQUE LIQUID
1 Flat brush, for PASTE OPAQUE
1 Mixing spatula, Acrylic for PASTE OPAQUE
1 VITA MODISOL
1 Crown stands A+B+C for molars (set of 6)
1 Firing base G (pack of 2 trays and 20 pins)
1 Shade indicator for VITA VMK MASTER 3D-MASTER
1 VITA Linearguide 3D-MASTER
1 Shade guide for VITA VMK MASTER STANDARD
VITA VMK MASTER® STARTER SET POWDER VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Two-color set
BVMKSS3D
Quantity Content Material
2 12 g VITA VMK MASTER OPAQUE OP2 - OP3
2 12 g VITA VMK MASTER DENTINE 2M2, 3M2
2 12 g VITA VMK MASTER OPAQUE DENTINE 2M2, 3M2
1 12 g VITA VMK MASTER ENAMEL EN1
1 12 g VITA VMK MASTER TRANSLUCENT T4
1 50 ml VITA MODELLING FLUID RS
1 50 ml VITA OPAQUE FLUID
1 VITA shade indicator stick 2M2
1 VITA shade indicator stick 3M2
VITA VMK MASTER® STARTER SET PASTE VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Two-color set
BVMKSSP3D
Quantity Content Material
2 5 g VITA VMK MASTER OPAQUE PASTE OP2 - OP3
2 12 g VITA VMK MASTER DENTINE 2M2, 3M2
2 12 g VITA VMK MASTER OPAQUE DENTINE 2M2, 3M2
1 12 g VITA VMK MASTER ENAMEL EN1
1 12 g VITA VMK MASTER TRANSLUCENT T4
1 50 ml VITA MODELLING FLUID RS
1 15 ml VITA PASTE OPAQUE LIQUID
1 VITA shade indicator stick 2M2
1 VITA shade indicator stick 3M2
1 Flat brush, for PASTE OPAQUE
1 Mixing spatula, Acrylic for PASTE OPAQUE

VITA VMK MASTER® additional powder
compatible with VITA SYSTEM 3D-MASTER and VITA classical A1-D4 shades

VITA VMK MASTER® ADDITIONAL SET
Additional materials for achieving special shade effects and individualizing the restoration
BVMKAS
Quantity Content Material
8 12 g VITA VMK MASTER TRANSLUCENT T1 - T8
8 12 g VITA VMK MASTER DENTINE MODIFIER DM1 - DM8
6 12 g VITA VMK MASTER LUMINARY LM1 - LM6
6 12 g VITA VMK MASTER MARGIN MN, M1 - M5
1 12 g VITA VMK MASTER PEARL TRANSLUCENT PLT1
1 12 g VITA VMK MASTER OPAL TRANSLUCENT OT1
1 50 ml VITA MODELLING FLUID
1 Shade guide for VITA VMK MASTER TRANSLUCENT
1 Shade guide for VITA VMK MASTER MARGIN / GINGIVA
1 Shade guide for VITA VMK MASTER DENTINE / MODIFIER / LUMINARY
VITA VMK MASTER® GINGIVA SET POWDER
Natural-looking gingiva pastes
BVMKGS
Quantity Content Material
5 12 g VITA VMK MASTER GINGIVA G1 - G5
2 12 g VITA VMK MASTER GINGIVA OPAQUE GOL, GOD
1 Shade guide for VITA VMK MASTER MARGIN / GINGIVA
VITA VMK MASTER® GINGIVA SET PASTE
Natural-looking gingiva pastes
BVMKGSP
Quantity Content Material
5 12 g VITA VMK MASTER GINGIVA G1 - G5
2 5 g VITA VMK MASTER GINGIVA OPAQUE PASTE GOL, GOD
1 Shade guide for VITA VMK MASTER MARGIN / GINGIVA

VITA AKZENT® Plus

VITA AKZENT® Plus
Optimizes everything. Effortlessly.

VITA INTERNO®

VITA INTERNO®
For reproducing the shade effects found in the tooth interior

VITA Easyshade®

VITA Easyshade®
One device – a multitude of applications. And always with your needs in mind.

VITA VACUMAT® 6000 M

VITA VACUMAT® 6000 M
Premium ceramic furnace with surprising details and impressive reliability

THIS IS WHY EXPERTS SWEAR BY VITA VMK Master®

VITA VMK MASTER is a feldspar veneering ceramic for metal frameworks in the conventional CTE range made of non-precious metal alloys, palladium-based alloys or alloys with a high or reduced gold content. Ceramic experts, such as Jürgen Freitag (Master Dental Technician), particularly value the versatility and high esthetic potential of VITA VMK Master. The material offers unsurpassed processing characteristics, such as minimized shrinkage, which enables the fabrication of veneers in a single firing process, as well as excellent modelling properties for fast and targeted application of the ceramic.