VITA SMART.FIRE® Art Line

VITA SMART.FIRE Art Line with motive

Dòng sản phẩm nghệ thuật VITA SMART.FIRE®

VITA SMART.FIRE trong một diện mạo hoàn toàn khác! Lựa chọn sản phẩm yêu thích của bạn trong 5 kiểu thiết kế sau đây

 
VITA SMART.FIRE Art Line with Motiv DSF100D1
VITA SMART.FIRE Art Line with Motiv DSF100D1

Mẫu số 1 VITA SMART.FIRE® Art Line

 

 • DSF100D1 (nguồn điện 100 volts)
 • DSF110D1 (nguồn điện 110 volts)
 • DSF220D1 (nguồn điện 230 volts)

 

 
VITA SMART.FIRE Art Line with Motiv DSF100D2
VITA SMART.FIRE Art Line with Motiv DSF100D2

Mẫu số 2 VITA SMART.FIRE Art Line

 

 • DSF100D2 (nguồn điện 100 volts)
 • DSF110D2 (nguồn điện 110 volts)
 • DSF220D2 (nguồn điện 230 volts)

 

 
VITA SMART.FIRE Art Line with Motiv DSF100D3
VITA SMART.FIRE Art Line with Motiv DSF100D3

Mẫu số 3VITA SMART.FIRE Art Line

 

 • DSF100D3 (nguồn điện 100 volts)
 • DSF110D3 (nguồn điện 110 volts)
 • DSF220D3 (nguồn điện 230 volts)

 

 
VITA SMART.FIRE Art Line with Motiv DSF100D4
VITA SMART.FIRE Art Line with Motiv DSF100D4

Mẫu số 4 VITA SMART.FIRE Art Line

 

 • DSF100D4 (nguồn điện 100 volts)
 • DSF110D4 (nguồn điện 110 volts)
 • DSF220D4 (nguồn điện 230 volts)

 

 
VITA SMART.FIRE Art Line with Motiv DSF100D5
VITA SMART.FIRE Art Line with Motiv DSF100D5

Mẫu số 5 VITA SMART.FIRE Art Line

 

 • DSF100D5 (nguồn điện 100 volts)
 • DSF110D5 (nguồn điện 110 volts)
 • DSF220D5 (nguồn điện 230 volts)